آليشان فضلعلي پور

منبع: صدای اوروميه

      مستر بين يا شوونيسم ؟ !

 اشاره:

 با توجه به تحقيقات انجام شده 29 درصد از تهراني ها ي دو زبانه ، تركي را فقط در خانه صحبت مي كنند و از صحبت كردن آن در بيرون از خانه دوري مي كنند و 10 درصد نيز در هيچ جا به تركي صحبت نمي كنند.

اين آمار نشان از احساس حقارت 39 درصد ترك زباناني است كه تاب مقاومت تحقيرها و توهين ها به زبان مادري و قدرت دفاع از آن را نداشته و با انكار زبان مادري و يا صحبت نكردن آن در بيرون از خانه حتي با كساني كه فارسي نمي دانند، يعني با اسيميله كردن خود ، در سنگر زبان فارسي پناه مي گيرند !!

همچنين فارسي ناميدن زبان مادري خود توسط 70 درصد از كساني كه يكي از والدين آنها ترك مي باشند، نشان از احساس عدم امنيت در هويت تركي و چسبانيدن خود به هويت فارسي مي باشد.

 آمار و ارقام هولناك بالا، نشان از تحقير ترك زبان و نبودن امنيت گفتاري در اماكن عمومي به خصوص شهر تهران مي باشد و برنامه هاي اشخاصي چون مستر بين ايراني يا همان ماهي صفت آن را بيشتر و شديدتر مي كند.

 ماهي صفت به هر كجا كه مي رود - گذشته از تمسخر اقوام مختلف ايراني و بويژه آذربايجاني ها - مورد استقبال قرار مي گيرد. كاروان هاي تبليغاتي به راه مي افتد . بهترين سالن هاي شهر براي اجراي برنامه او اختصاص مي يابد و ...  جاي تأمل دارد كه واقعاً چطور براي شخصي با اين ماهيت، چنين دفتر و دستكي به راه مي افتد و تبليغات وسيعي را به راه مي اندازند و متاسفانه اين پايان كار نيست، زيرا بعد از اجراي برنامه با پوشش رسانه اي و ضبط برنا مه ها، كارهاي مسخره او در سطح ايران پخش و زمينه براي اجراي برنامه در شهرهاي ديگر مساعد مي گردد و آثار مخرب را شديدتر مي كند . آيا شوونيسم و پان فارسيسم نابود شده؟ آيا افكار محمود افشار، ايرج افشار ، كسروي و ... باز در اذهان وجود دارد؟ بعد از انقلاب فرهنگي در ايران، آيا باز چنين اشخاصي با اين افكار در دستگاه هاي اجرايي و فرهنگي وجود دارند؟

و همه اينها سئوالاتي است كه امروز بايد پاسخي به آنها داده شود، ولي بايد بدانيم كه دوران معاصر ايجاب مي كند كه گروه ها و احزاب و صاحبان افكار و عقايد براي حفظ محبوبيت و پا برجايي بايد نظرات و تئوري هاي خود را با مقتضيات زمان همسو و يكسان ساخته و با در نظر گرفتن شرايط بوجود آمده از سوي هر نظام سياسي و اقتصادي، اين تئوري ها فرق مي كند - كه نمونه آن را در شعارهاي انتخاباتي جناح راست شاهد بودم - شوونيسم نيز مانند هر گروه فكري ديگر بايستي افكار جديد با توجه به مقتضيات زمان ارائه دهد، امروز كه تورم ، فقر ، بيكاري و ... مردم را آزار مي دهد اين گروه به جاي ارائه راهكار و برنامه هايي جهت رفع اين معضلات از پيكره ايران - منظور نژاد پاك آريايي !!!ـ اهانت و توهين به اقوام ديگر ايراني و مخصوصاً قوم ترك را در قالب جوك و فكاهي هاي خنده دار در پيش گرفته است .

 تئوري جديد شوونيسم همان مسخره و تحقير اقوام در ملاء عام و به صورت گسترده - هر چند اين ايده در زمان طاغوت و حتي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در برخي از برنامه هاي صدا و سيما ديده مي شود - با پوشش تبليغات وسيع تري كه بويژه بعد از دوم خرداد شدت بيشتري يافت.

 امروز ماهي صفت ( مستر بين ) زبان گوياي شوونيسم و مجري تئوري جديد اين گروه مي باشد، امروز هر حمايتي كه از اين برنامه ها و اين قبيل كارها مي شود، در حقيقت حمايت و دفاع از شوونيسم در راستاي از بين بردن فرهنگ و هويت اقوام و خصوصاً مردم ترك است . مردمي كه در طول تاريخ كشورمان و در موقعيت هاي كاملاً بحراني ايران، همواره پرچمدار عدالت و طليعه دار مبارزه با استعمار و به عنوان مدافع اصلي ايران در مقابل دشمنان ايستاده اند و هميشه از وفادارترين اقوام ايراني نسبت به استقلال و يكپارچگي كشور بوده و همواره خواستار سر افرازي اين سرزمين بوده اند - هر چند در موقعيت كنوني حركات شوونيستي و پان فارسيسم مانع اصلي آن محسوب مي شود.

 امروزه فعاليت ها و تلاش هاي دانشجويان ترك زبان در اكثر دانشگاه هاي كشور براي از بين بردن آثار مخرب دولت پهلوي بر پيكر زبان و فرهنگ ترك و فعاليت ها در اين زمينه همچون خاري بر چشم شوونيسم شده و با مشاهده اين چنين فداكاري ها و از جان گذشتگي ها ياراي مقابله فرهنگي با اين حركت را نداشته و دست به حركات ضد فرهنگي نسبت به اين عمل زده و افرادي همانند ماهي صفت را آلت دستي براي مقاصد شوم خود قرار مي دهند. در يك كلام، مستر بين عروسك كوكي است كه رسيدن به اين هدف شوم و شيطاني را ميسر مي سازد. يعني با تخريبي كه در جامعه بر ضد اقوام ترك مي شود، اين تشكل ها با كمبود حمايت از طرف دانشجويان ترك زبان در دانشگاه ها مواجه گردد - به طور كلي آثار مخرب حركت شوم شوونيسم كه بر پيكر مردم ترك وارد مي شود و از سوي ديگر حمايت و تشويق و صدور مجوزهاي لازم از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، باعث دلسردي مردم آذربايجان از آرمان ها و اهداف مقدس انقلاب اسلامي مي شود.

چرا وزارت ارشاد به عنوان يكي از وزارت خانه هاي حساس بايد امروز پشتوانه شوونيسم باشد و به جاي تبليغ فرهنگ اسلامي، فرهنگ ضد اسلامي و فرهنگ اهانت و تحقير نسبت به قوميت هاي موجود در نظام اسلامي و بلاخص قوم ترك را در جامعه رشد و تبليغ نمايد؟ اين حركات از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي از دو ديدگاه قابل بررسي است : يكي اينكه باز افراد شوونيسم و پان فارسيسم در پست هاي كليدي و حساس اين وزارت خانه ايفاي نقش مي كنند - كه بايد تغييري اساسي در ساختار وزارتخانه مذكور صورت گيرد . دوم اينكه خود جريان باصطلاح اصلاحات هم با اين حركات مخرب و اتحادشكن همراه است - كه اميدواريم اين طور نباشد - بطور كلي امروزه ريشه چنين حركاتي را در مديريت وزارتخانه پيش گفته يا در كل سيستم اصلاحات مي بينيم كه سعي در خاموش كردن مساوات خواهي مردم ترك بعنوان مردمي مبارز، قانون گرا و پايبند به اصول عدالت خواه و ... هستند .

 با تمام اين حرف ها و در يك كلام مي توان گفت كه امروزه اقوام ترك - عليرغم تمام توانايي ها و نقاط روشن تاريخشان - مورد تهاجم بي رحمانه - و البته حق ناشناسانه - پان فارسيسم و شوونيسم در مقابل ديگر اقوام قرار گرفته است .

 در خاتمه مقال در دست مي توان به اين واقعيت انكار ناپذير اشاره نمود كه شخصيت افراد دست نشانده اي همچون ماهي صفت، شخصيتي نيست كه اين قدر در خور توجه باشد، اما توجه ما - همچنان كه ذكر شد - بيشتر به جرياناتي است كه در پشت اين مار هفت خط وجود دارد .

Yuxarı-Top of page

AnaSəhifə

www.danulduzu.20m.com