منبع: AzNews Yahoo Group

کنکور هويت !

 اشاره:

همانطور که ميدانيد انواع و اقسام کنکور در ايران وجود دارد و برای قبول شدن در دانشگاهي ، اداره ای، کارخانه ای و ...، خلاصه بايد از هفتخوانی رد شد! ولی اگر راستش را بخواهيد اين هفتخوان برای ترکها هشتخوان (وشايد بيشتر!) است چون اخيراً پرسشنامه اي(تحقيقاتی!؟) در ادارات دولتی استانهای ترک نشين منتشر شده است تا ميزان وفاداری کارمندان دولت در آذربايجان به هويت و فرهنگ ايرانی سنجيده شود. البته ما با نفس ، علت و هدف اين کار، کاری نداريم، ولي آنچه موجب دقت و در نتيجه تاسف می شود وجود سؤالات جهت دار و شوونيستی در اين پرسشنامه است. مثلاً منظور از سوالات 11، 12، 16، 22، 42 ، 46  و به ويژه سوال کاملاً شوونيستي 39 چه می باشد؟ البته در سوال شماره 46 معلوم مي شود که اين پرسشنامه تنها در استانهای ترک نشين توزيع شده است! همچنين در ابتدای اين سوالات هدف از توزيع اين پرسشها، مقابله با فرايند جهانی شدن و تقويت فرهنگ ايرانی عنوان شده است. و صد البته که مردم آذربايجان در راستای مقابله با فرهنگهای غربی، بايد هميشه بگويند: " هرگز نشه فراموش، ترک اضافی خاموش!!"

اين شما و اين هم پرسشنامه مذکور ...

Yuxarı-Top of page

AnaSəhifə

www.danulduzu.20m.com